This page uses Javascript. Your browser either doesn't support Javascript or you have it turned off. To see this page as it is meant to appear please use a Javascript enabled browser. Nyheder 2008
Frydenstrand gadekik7

Nyheder 2008

16. Okt. 2008

Brev fra:

Kramme - Kofod

Advokater

Vedr. Matr. nr. 19 Q, Avedøre By / Avedøre Frydenstrands Allé 24

Med overtagelsesdag den 1. oktober 2008 har mine klienter,

Shazia Ayub og Muhammed Tahseen erhvervet ovennævnte ejendom. Ejerskiftet bedes venligst noteret.

Såfremt det måtte være restancer til grundejerforeningen bedes dette venligst meddelt mit kontor.

Med venlig hilsen Eivind F. Kramme

Peter kehlet skriver > brevet er afleveret til kasseren. Grundejerforeningen byder Shazia Ayub og Muhammed Tahseen velkommen.

02. Okt. 2008

Forespørgsel om forsikring og erstatningspligt i forbindelse med faldulykke på privat vej

Der er to privatveje i grundejerforeningen: Frihedsvej og Rønholtsvej.

Spørgsmålet er fra et grundejerforeningsmedlem der fortæller at en ældre dame faldt på en af privatvejene, damen fik iflg. medlemmet trykket et par riben. Skadeslidte har iflg. oplysninger fra medlemmet ikke søgt skadestuen eller egen læge.

Medlemmet spørger til hvem der har ansvar for vedligeholdelse af vejen og hvor et evt. erstatningsansvar vil ligge.

Jeg stillede spørgsmålet til kommunen, og svaret kort fortalt, så skal vejen være i meget ringe stand, før en grundejer kan stilles til ansvar for ulykken.

Indkopieret er her spørgsmålet og svaret fra Hvidovre Kommune.

Enkelte passager er undladt (Peter Kehlet)

Hej Hvidovre Kommune

Vi har to privatveje i vores grundejerforening ( Frydenstrand )

Hvem har erstatningspligt hvis f.eks en falder på vejen ( grus/perlesten ) ?

 

Til Peter Kehlet

 

Tak for din e-mail med forespørgsel til erstatning ved fald på privat vej.

 

Som udgangspunkt nævner privatvejsloven, at hver enkelt grundejer har vedligeholdelsespligten for sin del af vejen. 

Et eventuelt krav om erstatning skal således rejses over for ejeren af den grund, ud for hvilken faldet er sket. 

Det fremgår af § 57, stk. 1 i privatvejsloven: 

"Kapitel 10

Istandsættelse og vedligeholdelse af private fællesveje

Grundejernes forpligtelser

§ 57. Det påhviler ejerne af de til en privat fællesvej grænsende ejendomme at holde vejen i en under hensyn til færdslens art og størrelse god og forsvarlig stand. Vejen skal være forsynet med forsvarligt afløb."

Almindeligvis har grundejerne dannet et vejlaug eller lignende for i fællesskab at tage sig af vedligeholdelsen af vejen.

I dette tilfælde må du kunne få fat i en formand for vejlauget.

 

Frihedsvej har dannet et vejlaug:

 

Jeg har ikke kunnet finde noget tilsvarende for Rønholtsvej.

I den vedhæftede PDF-fil kan du læse mere om grundejernes vedligeholdelsesforpligtelser på private fællesveje. 

Vedligeholdelsesforpligtelserne i PDF format er vedhæftet den udsendte mail, eller se siden: REGULATIV

09. Sep. 2008

Billeder af fortovene i foreningen, til brug som dokumentation overfor dem der skal grave vores fortove op i forbindelse med fibernet og vandledninger, se siden: Fortove i grf.

Brev fra Hvidovre Kulturråd som inviterer til plenarmøde torsdag d. 25 sep. i bibliotekscafeen, Hvidovrevej 280 kl. 1800

tilmelding er nødvendigt. Se siden; Hvidovre Kulturråd

28. Aug. 2008

Brev fra Hvidovre kommune, ang. Matr. nr. 19 d, Gl. Køge Landevej 477

Se siden: Høringer

27. Aug. 2008

Referat fra bestyrelsesmøde i grundejerforeningen Frydenstrand den 12. august 2008 afholdt hos Lonnie

Se siden referater

Billeder af alle fortove i grundejerforeningen filmet d. 16 Aug. 2008. Billeder vil blive lagt ud på hjemmesiden.

Indbydelse til vejfest på lørdag d. 30. aug. 2008 se venligst siden: Vejfester.

Indbydelsen blev også husstandsomdelt.

03. Juli. 2008

Høring om forslag til forskrift vedr. fastbrændselsovne ( brændeovne ) i Hvidovre kommune

Hvidovre kommune modtager en del klager over gener fra fastbbrændselsovne, primert brændeovne.

Generne opstår typisk fordi der fyres forkert, fordi skorstenen er for lav, eller fordi brændeovnen er i dårlig stand.

De seneste års forskning har vist, at brændeovne er en væsentlig kilde til luftforurening i byområder, især fordi fyringen udsender sundhedsskadelige partikler.

Hvidovre kommune har længe ønsket at kunne gøre mere for at begrænse forureningen og generne fra brændeovne. En ny brændeovnsbekendtgørelse 1) har i år gjort det muligt for kommunerne at lave en forskrift med lokale regler for fyring i brændeovne.

I bekendtgørelse § 12 står der:

Kommunalbestyrelsen kan i en kommunal forskrift fastsætte bestemmelser om forureningsbegrænsende foranstaltninger over for faste anlæg til energiproduktion, indrettet til fyring med fast brændsel, i nærmere klart angivne områder i kommunen.

./. Kommunen har nu udarbejdet vedlagte udkast til en forskrift for brug af brændeovne mv. i Hvidovre kommune. formålet med forskriften er at give brugerne af brændeovne klare regler for korrekt fyring, så luftforureningen og generne for naboerne begrænses.

Forskriften skal forelægges Kommunalbestyrelsen den 30. september 2008 og inden da vil Teknisk Forvaltning gerne høre om der er forslag til ændringer eller tilføjelser.

Forslag eller bemærkninger til forskriften kan sendes til Teknisk Forvaltning inden 01. september 2008

Forskriften forventes at træde i kraft den 01. oktober 2008

22. Juni. 2008

Formanden har dd. modtaget en muntlig rettelse til referatet fra d 26. maj 2008

Ændring af tekst i referatet fra d 26. maj 2008

fra denne ordlyd

Klage over hække, der hænger ud over vejen. Aftalt at Peter hører nærmere fra klager om, hvor problemet er, og efterfølgende kontakte de evt. få grundejere, der bør klippe hækken ind, da bestyrelsen har kigget Frydenstrands Alle igennem og ikke kan se noget problem pt.

til denne ordlyd:

Klage over vækster der ikke overholder Hvidovre Kommune - Grundejerforpligtigelser kort fortalt: vækster der er bl.a. til gene for fodgængere.

På bestyrelsens vegne beklager jeg ( Peter ) den forkerte ordlyd, der er i referatet.

Formanden ønsker fremover at modtage klager skrifteligt med adresser på dem der klages over og hvad der specifikt klages over.

20. Juni. 2008

Referat fra bestyrelsesmøde i grundejerforeningen Frydenstrand den 26. maj 2008

Se siden referater

30. Maj. 2008

STORT LOPPEMARKED. Lørdag den 7. juni afholder hele Frihedsvej igen loppemarked imellem 10 - 15. Alt imellem himmel og jord sælges. Fiskedam for voksne og børn.

26. Maj. 2008

Bestyrelsesmøde blev afholdt hos kasseren. Lonnie udarbejder et referat.

16. Maj. 2008

Der er kommet en klage, over de småsten der naturligvis bliver trukket med ud fra vores privatveje til Frydenstrands Alle, klager fortæller at en bekendt var ved at vælte på sin cykel, klager ringede til kommunen, der kom for at besigtige problemet, men fortalte til klager at det var privatveje, og at man i første omgang ikke ville foretage sig noget. Klager har talt med kasseren og formanden.

Problemet vil blive debateret ved næste bestyrelsesmøde.

16. Maj. 2008

Der er igen kommet klage over manglende klipning af vækster der generer ved passage på fortovet, klager ønsker at der gøres mere ved problemet, end at henstille til grundejernes velvilje til at løse problemet, dette problem vil nu blive taget op i bestyrelsen, klager fortæller at andre grundejerforeninger får kommunen til at beskære hække og træer, som ikke er reguleret indenfor reglerne, for grundejernes regning.

Se venligst: Hvidovre Kommune - Grundejerforpligtigelser

09. Maj. 2008

Brev fra: Advokatfirmaet Poul Schmith

Uddrag af brev:

Frydenstrands Allé 36 er nu overtaget af mine kleinter Anne Boje Hansen og Brian Møller Larsen.

06. Maj. 2008

Næstformand Per Jensen har sendt referat af SGH's bestyrelsesmøde d. 8.4.2008.

Referat af bestyrelsesmøde i SGH tirsdag den 8. april 2008

Afholdt hos Gyda Larsen.

Tilstede:

Flemming Mikkelsen, Jan Engmann, Birthe Sørensen, Jesper Nielsen, Per Henrik Jensen, Pekka Johannes Puukka samt Gyda Larsen (referent)

Afbud: Tina Forchhammer og Johanna Hildebrandt.

Velkomst

 • Nye bestyrelsesmedlemmer, suppleanter og et nyt år i SGH.

Flemming bød velkommen til de nye medlemmer Jesper Nielsen, Per Henrik Jensen samt Pekka Puukka, og herefter præsenterede nye såvel gamle medlemmer sig.

Konstituering af bestyrelsen

 • Valg af næstformand

Per Henrik Jensen blev valgt som næstformand.

Godkendelse af referat fra generalforsamlingen

 • Forslag udleveret.

Referatet blev godkendt. Nu skal det underskrives af ordstyrer ved generalforsamlingen, Henritte Agtved. Flemming sørger for dette.Referatet udsendes efterfølgende til medlemmerne sammen med den nye kontingentopkrævning.

 • Evaluering af generalforsamlingen

Der var enighed om at det havde været en god generalforsamling med et pænt fremmøde, stor spørgelyst og god debat.

 • Komplet adresseliste udarbejdes

Til næste bestyrelsesmøde vil Gyda Larsen udarbejde en komplet adresseliste på SGH’s bestyrelsesmedlemmer samt suppleanter.

 • Vin indkøbt til Jan, Demi og Henriette

Flemming havde købt vin til de afgåede bestyrelsesmedlemmer som tak for deres indsats i SGH.

Herudover havde Flemming også købt vin til Karsten Larsen, som har bestyret SGH’s hjemmeside de sidste 2 år.

Nyt fra formanden/løbende sager

 • Ingen fra svar på brev til fmd. for Teknik- og Miljøudvalget.

Der er stadig ingen svar fra formanden for Teknik- og Miljøudvalget Finn Gerdes vedr. foreningens henvendelse dels vedr. rapporten om ”de sorte pletter”, og dels vedr. henvendelsen om trafiksikkerhed og støjbekæmpelse.

 • Trafiksanering i Hvidovre Nord

Flemming har sendt ny rykker til Teknik- og Miljøudvalgets formand med henblik på evaluering af trafiksaneringen i Hvidovre Nord, ved bl.a. at inddrage følgegruppen fra trafikprojektet. Grundejerforeningen Skellet har fået ny formand Flemming Jensen, som syntes at den allerede udførte trafiksanering i Hvidovre Nord er mangelfuld. Han vil derfor rette henvendelse til Finn Gerdes med yderligere ønsker. Flemming Jensen ønskede SGH’s opbakning til dette.

Dette blev bestyrelse enig om at afvise. Alle i bestyrelsen var enige om at den netop udførte trafiksanering var meget omfattende, og et notat fra Rambøll Nyvig konkluderer at trafiksaneringen har haft den ønskede effekt (refereret fra SGH best.møde d.8.januar). Begrundelse for afvisningen er, at der er mange andre steder i kommunen, hvor der slet ikke har fundet nogen form for trafiksanering sted, og hvor det er mere påkrævet. Kommunen har jo som bekendt ikke uanede resurser. Flemming vil meddele dette til Flemming Jensen.

 • Trafiksanering i Hvidovre Syd

Der har været afholdt møde med de involverede grundejerforeninger om en omfattende trafiksanering i Hvidovre Syd. Teknisk Forvaltning har fremlagt et forslag, som indebære en vis brugerbetaling, og det har splittet grundejerne i området. Nyt møde afholdes med beboerne. Der er mange juridiske spørgsmål der skal afklares, hvis grundejerforeningerne går med til at afholde nogle af udgifterne i forbindelse med trafiksanering, og der efterfølgende sker skade/påkørsel. Hvem skal så betale? SGHs bestyrelse fastholder sin hidtidige holdning til trafiksanering: Ingen brugerbetaling. Trafiksikkerhed er et kommunalt anliggende.

 • Aftale møde med borgmesteren

Enighed om at der er behov for et møde med vores nye borgmester for at præsentere ham for SGH’s holdninger. Og for at skabe grobund for et tættere samarbejde. Måske vi på den måde kan skabe grobund og interesse for dialog. Enighed om, at Flemming, Puukka samt Birthe deltager i mødet.

 • Jævnlige møder med medlemmer

Der var ønske fra generalforsamlingen om hyppigere møde med vores medlemmer. Vi skal prøve på de kommende møder at finde nogle emner der kan have interesse. Usikkerheden på trafiksikkerhedsområdet, samt det lovede trafiksikkerhedsråd kunne også være et emne til et medlemsmøde.

 • Hvad skal vi arbejde med i det kommende år

På mødet den 6. maj vil vi se på, hvordan vi ved henvendelse til foreningerne kan få skabt øget interesse for SGH og derved flere medlemmer. Hvert bestyrelsesmedlem skal bearbejde ikke-medlemmer i et givent område, som aftales den 6. maj.

Nyt fra kassereren

 • Kontingentopkrævning

Jan (som varetager kassererjobbet indtil Anders Aalund vender tilbage fra Brasilien) oplyste, at nye kontingentopkrævninger udsendes i slutningen af april måned.

I øvrigt blev det besluttet at sætte beløbet til fortæring op til 200,00 kr. pr/møde, som udbetales til det bestyrelsesmedlem som afholder mødet.

Det Grønne Råd

 • Flemming, Anders og Birthe er medlemmer og skal til møde den 29. maj.

Eventuelt

 • Nye mødedatoer

Den 6. maj kl.19.30 hos Per Henrik Jensen, Frihedslyst alle 30.

Den 11. juni kl.19.30 hos Jesper Nielsen, Grønholtvej 25.

Referatet efterfølgende godkendt:

Flemming Mikkelsen Jan Engmann Birthe Sørensen

Jesper Nielsen Per Henrik Jensen Pekka Johannes Puukka

Gyda Larsen

29. Apr. 2008

Fra Tranevej 3

En helt anden ting er har - vi haft forsøg på indbrud, jeg ved ikke lige hvornår dette forsøg skete - men en morgen i sidste uge opdagede jeg at der var 3 store mærker i karmen på vores bryggersvindue, formentlig fra et koben, men heldigvis kunne de ikke få vinduet op eller er formentlig blevet forstyrret og har opgivet.

28. Apr. 2008

Jørgen og Leila Lund, Frihedsvej 4 har købt reklameplads på forsiden af hjemmesiden, de afregner med kasserer Connie Albrechtsen

25. Apr. 2008

Siden var nede. Siden ombygget.

24. Apr. 2008

Referatet fra ordinær generalforsamling i grundejerforeningen Frydenstrand den 04. april 2008 samt lovene for grundejerforeningen Frydenstrand 2008 er blevet husstandsomdelt.

16. Apr. 2008

Frydenstrands Alle´ 36 tilhørende Henning Skou

EDC ejendomsmægler: Arne Madsen a/s oplyser at ovennævnte ejendom med overtagelsesdag den 01. maj 2008 overdrages til:

Anne Boje Hansen og Brian Møller Larsen.

Bestyrelsen ønsker dem velkommen.

Dokumentet er afleveret til : Kasserer Connie Albrechtsen

13. Apr. 2008

Mail fra Frihedslyst alle 38

Jeg vil blot oplyse dig om at vi - Frihedslyst alle 38 - havde indbrud igår, lørdag mellem 14:30 og 00:30.
Dette er 2. gang i vores hus på 6 uger!

Jeg skriver til dig for at understrege at vi skal se efter hinandens matrikler.

Mvh
Poul Og Elin

05. Apr. 2008

Hermed forklaring på omtalte gældspost.

Hej Peter

 

Jeg kan forstå på Connie, at gældsposten i regnskabet på 498 kr. er blevet diskuteret på generalforsamlingen. Jeg tror, det skyldes, at man forveksler resultatposter med balanceposter. 

 

En gæld er ikke nogen udgift; men alene udtryk for, at foreningen har lånt nogle penge af dig, da du af egen lomme har betalt nogle udgifter i 2007. Disse udgifter er naturligvis medtaget i resultatopgørelsen for 2007 og skal derfor også medtaget i formueopgørelsen som en gældspost pr. 31. december.

 

Som eksempel kan nævnes udgiften til hjemmesiden på 348 kr. som du havde betalt i 2007 og derfor er medtaget i resultatopgørelsen for 2007; men da du først selv fik pengene af foreningen i 2008, skal beløbet medtages i formueopgørelsen som en gæld.

 

Med venlig hilsen

Frede

 

24. Mar. 2008

Hermed et forslag fra Carsten A Søndergaard, Frydenstrands Allé 18

Forslag til Generalforsamlingen

1- nabo overvågning og information til alle i grundejerforeningen hvis man har været ramt af indbrud

2 -vej bump eller anden chikane på Avedøre Enghavevej

Ad 1

Da det er en kendsgerning at det fra tid til anden bliver begået indbrud eller forsøg herpå i vores område, og at dette ikke kan undgås. På trods af dette faktum vil jeg foreslå at der i foreningen arbejdes på at få lavet en slags nabo overvågning, og ved at opsætte skilte rundt om i området at gøre dette synligt for potentielle indbruds tyve at vi trods alt er oppe på mærkerne og måske derved kan opnå en af skræmmende effekt. 

Når der har været indbrud eller forsøg herpå er det ikke altid sikkert at det bliver omtalt i den lokale avis, vil det være på sin plads at lave et informations system så alle i området kan blive bekend gjort med hvad der er sket f.eks. på ejerforeningens hjemme side.  

Ad 2

Forslagsstiller mener der for ofte bliver kørt for hurtigt og hasarderet på Avedøre Enghavevej, det gælder for nogle af områdets beboere og fremmede. Det har givet nogle farlige og kritiske situationer. Så en måde at få bremset farten er helt klart at få etableret trafik chikaner på vejen. Dette kan evt. finansieres af Hvidovre kommune, hvis en for stor procentdel overskrider hastighedsgrænsen.

19. Mar. 2008

Sadolin-Glostrup rabatkort til hvert medlem modtaget

16. Mar. 2008

Regnskabet og indkaldelse til generalforsamlingen (version 2) omdelt.

Regnskabet og indkaldelsen er lagt på hjemmesiden

13. Mar. 2008

Ejner kom med brev fra Sadolin-Glostrup som var stilet til G/F Frydenstrand.

Sadolin-Glostrup tilbyder rabat til grundejerforeningsmedlemmerne, så jeg (Peter) ringede og bad om en rabatkort til hvert medlem af foreningen. Kortene vil blive udleveret til generalforsamlingen, ikke afhentede kort vil blive udleveret iforbindelse med omdelingen af generalforsamlingensreferatet som forventes omdelt sidst i april måned.

Forretningen skrev tilbage:

Hej Peter

 

Her det ønskede brev pr. mail.

 

Jeg sender 100 kort herfra i dag.

På gensyn  :-)

Hilsen

Sheila Rasmussen

Sadolin Glostrup

Hovedvejen 65

2600 Glostrup

http://frydenstrand.eu/Log_clip_image002.jpg

G/F Frydenstrand

Glostrup, Marts 2008

SADOLIN - GLOSTRUP INDKØBSTILBUD

Det er med fornøjelse, at vi tilbyder / gentager vor indkøbsaftale til Dem, Deres ansatte eller medlemmer om særdeles fordelagtige indkøb af nedenstående produkter. Dette kan ske ved forevisning af legitimationskort / rabatkort, som kan rekvireres hos os.

Vi yder 25% rabat på:

Sadolins produkt sortiment som bla. indeholder : alle former for malesystemer, malerværktøj samt hjælpemidler til istandsættelse af hjemmet indvendigt som udvendigt.

Indvendigt til loft , vægge, gulve , træværk har vi alt hvad det farveglade hjerte begærer.

Der ydes også 25 % på alle vore lagertapeter glas væv samt miljø væv.

Udvendigt gælder det Sadolin's træbeskyttelse Pinotex og deriblandt Pinotex Superdec, som kan tones i alle kulører. ( På kampagne priser ydes 15 % ) Vi tilbyder også Sadolin's facademalinger til alt murværk .

Vi yder 15 % rabat på :

Hempels Yacht System , PPG Autoprodukt-serie , Trip Trap Træpleje ,samt Junckers olie og lak produkter.

I vor gulv belægningsafdeling kan vi bl.a. tilbyde linoleum, vinyl m.m. På tæppesiden har vi alt i væg-til-væg tæpper i uld, velour, plet-væk m.m. Vor tæppeafdeling yder tillige råd og vejledning med materialevalg, farvevalg samt anslået forbrug - også selve pålægningen kan vi tilbyde.

Ovenstående rabat er også gældende for persienner i aluminium og træ, rulle- , plissé- og lamelgardiner i alle dessiner, farver samt efter mål. Endvidere gælder rabatten på stuk og rosetter samt alle hjemtagne tapeter.

Hvis De er i tvivl omkring farvevalg , forbrug eller har spørgsmål vedrørende materialevalg er De velkommen til at kontakte os telefonisk på tlf. 43 96 05 37, og vi ser frem til at kunne yde en betjening til alles fulde tilfredshed. Vi leverer Deres varer fragt frit på hele Sjælland.

Vi gør for god ordens skyld opmærksom på, at ovennævnte tilbud kun er gældende i

SADOLIN GLOSTRUP -afdelingen.

Med venlig hilsen

Søren M. Christiansen Torben Merrildgaard

5. Mar. 2008

Artikkel modtaget fra Paul Geisler ang. Telenor lover danskerne to nye TV-kanaler (Berlingske Tidende) 12/2-08

Peter Kehlet skriver > der skrives store mængder om fibernet og tv kanaler, jeg vil søge at linke til de respektive sider/arktikler. via siden Vejbelysning-Fibernet

Jeg har talt med DONG og de fortæller at de er forsinket med kabellægningen, så vi i grundejerforeningen for mulighed for at danne en gruppe der skal sætte sig ind i hele problematikken om dette, jeg vil naturligvis opfordre alle med kompetancer, indenfor fibernet, tv, telefon, internet, ip, osv. til at melde sig ved generalforsamlingen.

1. Mar. 2008

Brev fra Paul Geisler, Frydenstrands alle 55

(enkelte passager i brevet er udeladt, enkelte er tilføjet, og enkelte er redigeret, --- sammendrag af brevet af Peter Kehlet) Brevet fra Paul Geisler er videresendt til bestyrelsen i original version.

Peter Kehlet skriver:

Først og fremmest erkender jeg / vi langt størstedelen af det du skriver og jeg / vi vil rette op på disse forhold, det er korrekt at bestyrelsen er ny og der er meget at lære, umiddelbare tiltag, der vil komme, er en template (huskeliste) for forhold der skal være bragt i orden i forbindelse med f.eks. en generalforsamling.

Der vil blive udarbejdet mere udførlige stillingsbeskrivelser, med bl.a. målbare delmål.

Paul Geisler skriver:

Jeg har modtaget bestyrelsens indkaldelse til "generalforsamling" og har i den forbindelse nogle kommentarer.

Det er også vigtigt, at når bestyrelsen foretager sig noget i foreningens navn, så er det foreningens vedtægter, som er gældende og nu er jeg tilbage ved den netop udsendte "dagsorden" i forbindelse med generalforsamlingen.

Hvorfor har I ikke set på foreningsdagsordener for år tilbage for så havde den sikkert været korrekt i forhold til vedtægterne, for det er den ikke i sin nuværende udformning.

Peter Kehlet skriver > Det vil vi naturligvis se på.

Dagsordenen punkt 5: 

Det hedder ikke, at en eller anden person "ønsker genvalg" ? For det er alene generalforsamlingen som bestemmer, hvem der skal vælges ind. Det hedder den eller den "modtager genvalg", så har man sendt et signal om, at personen gerne vil fortsætte i jobbet, men stadigvæk er det generalforsamlingen som højeste myndighed, som vælger !

Peter Kehlet skriver > Det er rigtigt som du skriver ang. det med ønsker og modtager, men meningen er den samme, men det bliver naturligvis rettet.

Dagsordenens punkt 6:

Det er altid god forretningsskik at starte med at nævne den nuværende tekst i her vedtægternes § 5, som I gerne vil have ændret.

Peter Kehlet skriver > Fint at vise teksten der ønskes ændret i ændringsforslaget.

Formuleringen, citat: "Resten skal til enhver tid være indsat i pengeinstitut og kan hæves af kassereren eller formanden" - citat slut, går generalforsamlingen aldrig med til.

Kassereren og formanden i forening, skal altid skrive under sammen, men kassereren hæver pengene og lægger dem i kassen eller hvor de nu skal anvendes. Det er alene kassererens job og ansvar, det er derfor generalforsamlingen har valgt en kasserer.

Der ligger også en form for sikkerhed i proceduren, nemlig den, at så er der en anden person, nemlig formanden, der holder øje med om de penge, der skal hæves er korrekt i forhold til såvel vedtægter, som god regnskabsskik.

I forbindelse med en evt. ændring af vedtægternes § 5, så skal I også følge vedtægternes § 6 bl.a med hensyn til stemmemajoritet .

I indkaldelsen skal I også gøre opmærksom på, at forslaget er til endelig behandling ellers kan det ikke godkendes på generalforsamlingen.

Som jeg indledningsvis påpegede, så har forslaget i sin nuværende udformning ingen chance for at blive stemt igennem !

Dagsordenens punkt 6C:   

Forslaget er en god ide - men for at kunne realiseres så skal de eventuelle ny medlemmer betale indskud, samt indbetale samme andel af "Frydenstrands formue", som vi hver især teoretisk ejer !

Peter Kehlet skriver > ingen svar lige nu.

Hvorfor er regnskabet ikke udsendt sammen med indkaldelsen, som er sædvane i foreningen ?

Peter Kehlet skriver > Regnskabet vil udkomme tidsnok sammen med indkaldelse ver. 2 til generalforsamlingen som afholdes 04/04-2008

Det var også galt sidste år, det kalder jeg en dårlig koordinering !

Peter Kehlet skriver > Der vil komme, er en template (huskeliste) for forhold der skal være bragt i orden i forbindelse med f.eks. en generalforsamling.

Hvad er formandens frist for modtagelse af forslag ??     

Peter Kehlet skriver > Der skal stå en frist for indkommende forslag.

Min sidste kommentar er, hvorfor er bestyrelsen med navn, adresse og telefonnummer ikke nævnt på indkaldelsen. Det ligger der en generalforsamligsbeslutning for.

Peter Kehlet skriver > Det er bestyrelsens beslutning at alle papirer udsendes med foreningens hjemmeside som et sidehoved og af indkaldelsen fremgår formandens adresse også. Øvrige adresser kommer automatisk, når ny bestyrelse er valgt og referatet udsendes med bestyrkelsens navne og adresser - ligesom sidste år.

Læser man aldrig i protokollen ??  Det er foreningens beslutningsgrundlag og lige så vigtig som vedtægterne !

Peter Kehlet skriver > I protokollen fra generalforsamlingen i 1997 står ligeledes under evt.:
"Paul Geisler foreslog et skema navne på bestyrelse". Da man ikke kan vedtage noget under evt. må det anses som en hensigtserklæring, som vi har levet op til ved at skrive bestyrelsens navne og adresser på referatet fra generalforsamlingen, der sidste år blev omdelt efterfølgende.

S.U.

Med venlig hilsen

Paul Geisler, Frydenstrands alle 55  

                

26. Feb. 2008

Per og Peter deltog i sammenslutningen , SGH, ordinære generalforsamling:

Tirsdag 26. februar 2008 kl. 19.30

Fælleslokalet i Frihedens Idrætscenter Hvidovrevej 446, 2650 Hvidovre

21. Feb. 2008

Lonnie har udarbejdet indkaldelse til generalforsamlingen 2008 og referat af bestyrelsesmødet 11022008

Se siderne generalforsamling 2008 og referater.

16. Feb. 2008

Bookingbeskeden modtaget fra (Hvidovre Kommune)

12. Feb. 2008

Generalforsamlingen bliver afholdt i lokalerne i Lille Friheden fredag d. 04 april 2008.

Bookingbeskeden afventes fra Dorthe (Hvidovre Kommune)

Lonnie udarbejder indkaldelse.

12. Feb. 2008

Betalingsservice fra PBS

Hej Peter

jeg har udregnet den totale pris for brug af Betalingsservice via Betalingsservice web til kr. 831,65 pr. år. Hertil kommer en tilslutningspris til Betalingsservice WEB på kr. 450,00 (kun første år).

Venlig hilsen/Best regards,
Finn Jeppesen
e|faktura & net-ID
____________________________

PBS A/S
Lautrupbjerg 10, DK-2750 Ballerup
T +45 44 89 74 34, F + 45 44 86 09 30
http://www.efaktura.dk http://www.pbs.dk
mailto:fij@pbs.dk

12. Feb. 2008

Betalingsservice sender et spec. tilbud på opkrævning af kontingent.

Dong Energy undersøger om der kan sendes en "fibermand" til generalforsamlingen som vil fortælle og svare på spørgsmål.

talt med Camilla fra salgsafd. fibernet

12. Feb. 2008

SV: Tilbud/dialog ønskes

FastTV Kundeservice [kundeservice.dk@fasttv.net]

Kære Peter

Først og fremmest tak for din henvendelse omkring tilslutning til FastTV, vi skal beklage det sene svar.

FastTv er altid interesseret i at indgå en dialog omkring en rabat f.eks. i form af gratis tilslutning og evt. rabat på drift ved tilslutning af hele grundejer foreningen.

Vi vil dog tillade os at videre formidle din kontakt til vores salgsafdeling for yderligere dialog om tilslutning, hvorfor du kan forvente at blive kontaktet.

De bedste hilsner

FastTV

Kundeservice

11. Feb. 2008


Bestyrelsesmødet blev afholdt mandag 11-02-2008

Tilstede var:

Per Jensen, Peter Kehlet, Connie Albrechtsen, Lonnie Frost, Ejner Nielsen, Jess Lohse

Referat skrives af Lonnie og lægges ud på siden: Referater

Der blev aftalt at der skal holdes et kort møde, umiddelbart før generalforsamlingen.

11. Feb. 2008

Et eksempel på udgiften til Betalingsservice, hvis vi anvender dem til opkrævning

http://frydenstrand.eu/betalingsservice_web.jpg

Beregningsmodel

11. Feb. 2008

Daniel Henriks [dah@bolignet.dk]

Hej Peter

Tak for deres henvendelse.

Det lyder rigtig godt, og vi kan sagtens finde nogle gode rabatter til jer. Men da der stadig er meget langt tid til i kommer på og alt kan ske med priser og pakke løsninger vil vi forslå at vi tager dialogen lidt tætter på etabelerings datoen.

Med venlig hilsen

Daniel Henriks

11. Feb. 2008

Re: [Ticket#2008021110000451]

Tilbud/dialog ønskesPrivatsupport - Jay.net A/S [privatsupport@jay.net]

Hej Peter.

Det er noget som grundejer selv skal gøre når i får fibernet.

Med venlig hilsen

Vibeke Rasmussen
Kundeservice
Privatafdelingen
Jay.net A/S

Smedeland 32, 2600 Glostrup - Denmark

Support: +45 88 333 222
Fax: +45 88 333 221
http://fibernet.jay.net

11. Feb. 2008

E-mail sendt til:

kundeservice.dk@fasttv.net

www.fasttv.dk

---------------------------------------

kundeservice@cybercity.dk

www.cybercity.dk

--------------------------------------

abonnement@dbnet.dk

www.dbnet.dk

-------------------------------------

privatsupport@jay.net

fibernet.jay.net

------------------------------------

info@bolignet.dk

www.bolignet.dk/dongenergy

-----------------------------------

Emne: Tilbud/dialog ønskes

Til kundeservice

Vi er en grundejerforening med 100 parceller beliggende i Hvidovre. Vi er planlagt til at få fibernet i år 2009

Gives der mængderabat på jeres ydelser? såsom tilslutningsrabat, diftsrabat, pakkeløsninger.

Med venlig hilsen

Formand for grundejerforeningen

08. Feb. 2008

Hej Bestyrelse
Bestyrelsesmødet bliver mandag 11-02-2008 hos mig i tidsrummet 1830-2030

04. Feb. 2008

Emner der skal behandles ved kommende bestyrelsesmøde og kommende generalforsamling.

Hej Bestyrelse

Kan i ikke ringe/maile til mig og fortælle hvilke dage i uge 7 i kan møde hos mig i tidsrummet 1830-2030

Bestyrelsesmødet:

-Dato for generalforsamlingen 2008, herunder booking af lokaler, mad og drikke, samt indkaldelse til generalforsamlingen, generalforsamlingen bliver ikke d. 25042008.

-På tilmeldingsslippen til generalforsamlingen skal der være et felt hvor man har mulighed for at skrive sin mailadresse, således at man automatisk får nyhedsbreve når der er nyheder af almen interesse for grundejerforeningen.

-Paul Geislers´ indkommende forslag skal debateres, også med SGH.

-SGH afholder generalforsamling tirsdag d. 26 februar 2008 kl. 1930 i fælles lokalet i Frihedens Idrætscenter, vi kan sende to personer.

Denne template bruges til indkaldelsen for generalforsamlingen: userfiles/log/log_dok/template.doc

Generalforsamlingen:

-Fibernet, bredbånd, TV, udbudsmateriale, Hvem i grundejerforeningen har specialviden på disse områder?.

-Paul Geislers´ indkommende forslag skal debateres.

30. Jan. 2008

Regnskab, vedtægter, budget mm. rekvireret af ejendomsmægler.

EDC ejendomsmægler: Arne Madsen a/s grundet antagelse til

salg af Frydenstrands Allé 4.

Kasserer Connie Albrechtsen fremskaffer det ønskede mod betaling.

11. Jan. 2008

Fibernet i vejen engang i 2009

Indkommen forslag fra Paul Geisler

(enkelte passager i brevet er udeladt, enkelte er tilføjet, og enkelte er redigeret,--- sammendrag af brevet)

Nu nærmer tiden sig hvor vores veje bliver forsynet med nye lysmaster og hvor alle "luftledninger" bliver lagt i jorden.

Som det er bestyrelsen bekendt, betyder det også at alle beboere bliver tilbudt fibernet forbindelse til henholdvis TV og internetforbindelse, og muligvis også fastnettelefoni.

Paul Geisler ønsker at bestyrelsen tager kontakt med SGH at vi med udbyderen af alle de nævnte tjenester får indhentet attraktive priser for alt dette.

Paul Geisler påpeger også boligforeninger i vores nærområde givetvis har indgået aftaler på givetvis favorable vilkår da de i sagens natur, hver især kan stille med mange abonnenter.

Hvis vi isoleret set forhandler som kun "Frydenstrand" eller i værste tilfælde som individuel bruger, så bliver det dyrt og sikkert slet ikke attraktivt i forhold til hvad folk har valgt i dag med deres kobberforbindelser.

Paul Geisler ønsker at der tages aktion på dette omgående, og under alle omstændigheder være et selvskrevet punkt til dagsorden på generalforsamlingen her til foråret 2008.

Webmaster Jørgen Lund

Grundejerforeningen Frydenstrand